Måste jag skriva ut kvitto?

Korta svaret är ja du måste alltid skriva ut kvitto

Många undrar om de verkligen måste skriva ut alla kvitton på papper från kvittoskrivaren även om en kund redan sagt att de inte vill ha kvittot.

Här är Skatteverket tydliga, du måste alltid skriva ut kvittot på papper även om kunden har redan sagt att de inte behöver något kvitto. Har de inte sagt något om kvitto måste du som är i kassan alltid erbjuda kunden ett utskrivet kassakvitto.

Digitala kvitton är på väg men tills de finns tillgängliga krävs det att kvitton från JobOffice Kassa alltid blir utskriva i pappersformat.

 

Nedan är utdrag från Skatteverkets meddelanden SKV M 2012:8

Avsnitt 2.6 Registrering i kassaregister och kvitto till kund

"39 kap. SFL
7 § All försäljning och annan löpande användning av ett kassaregister ska registreras i kassaregistret.
Vid varje försäljning ska ett av kassaregistret framställt kvitto
tas fram och erbjudas kunden.
-------------------
Motsvarande bestämmelse fanns tidigare i 9 kassaregisterlagen."

 

"Av första stycket framgår att all försäljning och annan löpande
användning av ett kassaregister ska registreras i kassaregistret."

 

"Av andra stycket framgår att det finns en skyldighet att ta fram ett
kvitto och att erbjuda kunden detta. Av prop. 2006/07:105 s. 30 framgår att det saknar betydelse om kunden begär kassakvitto eller inte.
Inte ens när kunden uttryckligen avstår från kvitto kan näringsidkaren
underlåta att ta fram ett kassakvitto."

 

"Ett kassakvitto i pappersformat är framtaget ur kassaregistret när
det är utskrivet så att det kan erbjudas kunden. I 24 § SKVFS 2009:1
anges att ett kassaregister inte får vara konstruerat så att det är möjligt
att registrera försäljningsbelopp utan att kassaregistret samtidigt
skriver ut ett kassakvitto (se avsnitt 5.20 SKV M 2012:7)."