Måste jag skriva ut kvitto?

Du måste alltid erbjuda ett kvitto men inte på papper

Många undrar om de verkligen måste skriva ut alla kvitton på papper från kvittoskrivaren.

Du måste alltid erbjuda kunden ett kvitto men har du möjligheten så kan det skickas digitalt via e-post eller direkt till kundens Kivra brevlåda.

 

Tackar kunden nej till ett utskrivet kvitto kan du i JobOffice Kassa slänga kvittot i vår digitala papperskorg.

Slängs kvittot i den digitala papperskorgen markeras kvittot som "DIGITAL". Du kan alltid se alla slängda kvitton under fliken "Kvitton" i JobOffice Kassa precis som vanligt och skriva ut kvittokopior på papper senare om du behöver

 

Nedan är utdrag från Skatteverkets meddelanden SKV M 2012:8

Avsnitt 2.6 Registrering i kassaregister och kvitto till kund

"39 kap. SFL
7 § All försäljning och annan löpande användning av ett kassaregister ska registreras i kassaregistret.
Vid varje försäljning ska ett av kassaregistret framställt kvitto
tas fram och erbjudas kunden.
-------------------
Motsvarande bestämmelse fanns tidigare i 9 kassaregisterlagen."

 

"Av första stycket framgår att all försäljning och annan löpande
användning av ett kassaregister ska registreras i kassaregistret."

 

"Av andra stycket framgår att det finns en skyldighet att ta fram ett
kvitto och att erbjuda kunden detta. Av prop. 2006/07:105 s. 30 framgår att det saknar betydelse om kunden begär kassakvitto eller inte.
Inte ens när kunden uttryckligen avstår från kvitto kan näringsidkaren
underlåta att ta fram ett kassakvitto."

 

"Ett kassakvitto i pappersformat är framtaget ur kassaregistret när
det är utskrivet så att det kan erbjudas kunden. I 24 § SKVFS 2009:1
anges att ett kassaregister inte får vara konstruerat så att det är möjligt
att registrera försäljningsbelopp utan att kassaregistret samtidigt
skriver ut ett kassakvitto (se avsnitt 5.20 SKV M 2012:7)."